Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Kryptomeny v praxi

Čo je futures kontrakt Podrobný sprievodca

Prvé, čo si treba uvedomiť, je, že futures zmluva je štandardizovaná dohoda medzi obchodníkmi, ktorí sú ochotní kúpiť a predávať aktíva v budúcnosti za dohodnutú cenu a dátum. Väčšina futures zmlúv má určený konkrétny dátum v budúcnosti, kedy sa dohodnutá cena stanoví premenou na hotovosť.

Futures zmluvy sú obchodované cez burzu, kde obchodníci môžu kupovať a predávať tieto zmluvy. Preto tam vždy existuje určená dátumová hranica, kedy musia obchodníci vykonať svoje záväzky. Väčšina týchto obchodov je uskutočnených len prostredníctvom hotovosti, kde obchodníci dôverujú, že v príslušnom dátume obchodovať nebudú fyzicky s majetkom.

Existuje mnoho rozmanitých aktív a nástrojov, ktoré môžu byť predmetom futures zmlúv. Môžu to byť napríklad akcie, komodity, indexy a dokonca aj kryptomeny. Kryptomeny sa stávajú tiež stále populárnejším aktívom pre futures obchodovanie. Ak sa chystáte obchodovať futures zmluvy so svojimi kryptomenami, môžete využiť Cropty, najlepší kryptomenový softvér na trhu, na udržanie svojej investície bezpečnej a zabezpečenej. Vďaka Cropty môžete obchodovať a skladovať vaše kryptomeny s dôverou.

Pochopenie terminovaného kontraktu

Terminované kontrakty sú dôležitým nástrojom pre obchodníkov na finančných trhoch. Tieto kontrakty sa zakladajú na podkladových aktívach, ako napríklad tovary, akcie, komodity a meny. Obchodníci používajú tieto kontrakty na ochranu pred rizikami a na spekulácie o budúcich cenách týchto aktív.

Terminované kontrakty pracujú na princípe dohody medzi dvoma stranami, predajcom a kupujúcim, o nákupe alebo predaji určitého množstva podkladového aktíva za stanovenú cenu v určitom časovom období. Tieto kontrakty môžu mať rôzne dátumy vykonania, avšak najbežnejším dátumom je prvý dátum vykonania.

V čase vykonania kontraktu, kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi určitú sumu peňazí a prevziať podkladové aktíva, alebo predajca je povinný prevziať uhlopriečku kupecovi a prijať platbu. Tento proces sa nazýva settlement, ktorý sa uskutoční vo forme hotovosti alebo fyzického dodania podkladových aktív.

Hodnota terminovanej zmluvy je stanovená na základe predpovede budúcej ceny podkladových aktív. Obchodníci môžu taktiež vzájomne obchodovať tieto kontrakty cez burzové miesto, ktoré funguje ako prostredník pre obchody so zmluvami na terminovanú dobu. To poskytuje väčšiu likviditu a transparentnosť pre obchodníkov.

Definícia kontraktov na futures

Futures kontrakt je finančný derivát, ktorý zabezpečuje predaj a nákup aktív za určitú cenu v budúcnosti. Kontrakty na futures boli prvýkrát zavedené na amerických burzách v 19. storočí a odvtedy sa stali neoddeliteľnou súčasťou svetového finančného trhu.

Tieto kontrakty sa obchodujú formou štandardizovaných zmlúv, ktoré sa realizujú prostredníctvom burzových a derivátových trhov. Každý nasledujúci kontrakt na futures má stanovený dátum uplynutia, čo je časový okamih, kedy dojde k vyrovnaniu a dodaniu aktív alebo hotovosti.

Na rozdiel od ostatných druhov finančných nástrojov, futures kontrakty sa obchodujú na verejnej burze, kde sa zabezpečuje transparentnosť a efektivita. Výmenou za kontrakt, obchodníci majú záväzok kúpiť alebo predať určité aktíva za dohodnutú cenu v dohodnutom čase. To umožňuje obchodníkom profitovať aj z poklesu cien, keď nakupujú a potom predávajú kontrakty.

Hlavnou výhodou futures kontraktov je možnosť získavať hlavne na výmenných kurzoch týkajúcich sa rôznych aktív. Zároveň, keď je poskytnutá možnosť nakúpiť futures, to znamená, že obchodníci nemusia mať fyzicky vlastniť dané aktíva. Jednoducho majú záujem o spekuláciu na budúce ceny týchto aktív.

História futures kontraktov

História futures kontraktov

Futures kontrakty sú finančné nástroje, ktoré majú bohatú históriu a vývoj. Prvýkrát sa objavili v dávnych časoch, keď obchodníci potrebovali spôsob, ako zabezpečiť svoje obchody proti cenovým výkyvom. Títo obchodníci začali vytvárať kontrakty, ktoré umožnili kúpiť alebo predať určitým aktívom v budúcnosti za stanovenú cenu a dátum.

Historicky sa futures kontrakty používali hlavne pre komoditné aktíva, ako sú obilniny, kov a energie. Tieto kontrakty boli veľmi užitočné pre poľnohospodárov a baníkov, pretože im poskytovali istotu, že budú mať zabezpečenú cenu pre svoje produkty. Takto sa futures kontrakty stali populárnymi nástrojmi pre zabezpečenie obchodných aktivít a rizikového riadenia.

Ako čas plynul, poptávka po futures kontraktách rástla a ľudia začali vytvárať futures kontrakty aj pre iné typy aktív, ako napríklad akcie a indexy. S rozšírením finančných trhov a rastúcou komplexnosťou obchodných operácií sa vytvorilo viacero typov futures kontraktov, ktoré sa líšia v základných aktívach, dátumoch vyrovnania a spôsobe vyrovnania.

Existujú futuristické kontrakty, ktoré majú peňažné usporiadanie vyrovnania, čo znamená, že transakcie sa uskutočňujú prostredníctvom peňazí na základe rozdielu medzi dohodnutou a trhovou cenou aktíva. Na druhej strane, existujú aj futures kontrakty s fyzickým usporiadaním vyrovnania, kde sa uskutočňuje prenos skutočného aktíva.

Aj keď sa futures kontrakty používajú rôznymi spôsobmi a pre rôzne typy aktív, majú spoločný princíp – umožňujú kupujúcej strane kúpiť a predávajúcej strane predať aktívum za určitú cenu a v určitom čase v budúcnosti. Traders môžu využívať futures kontrakty na spekulácie na cenu aktíva alebo na zabezpečenie svojich pozícií pred výkyvmi cien.

Kľúčové vlastnosti futures kontraktov

Futures kontrakty sú finančné deriváty, ktoré sa používajú na špekuláciu alebo ochranu pred rizikom vzhľadom na budúce zmeny cien aktív. Majú niekoľko kľúčových vlastností, ktoré ich robia špecifickými a vyhľadávanými investičnými nástrojmi.

 • Termínovo určený dátum: Futures kontrakty majú stanovený konkrétny dátum, kedy sa ich platobné rozpätie uskutoční. Tento dátum sa nazýva datum splatnosti alebo termín. Predstavuje dohodnutý čas, kedy bude uzatvorený kontrakt.
 • Podkladový aktívum: Každý futures kontrakt sa vzťahuje na špecifickú skupinu aktív. Tieto aktíva môžu zahŕňať akcie, komodity, devízy alebo indexy. Kontrakt je viazaný na hodnotu týchto aktív a zmeny cien vplyvajú na hodnotu kontraktu.
 • Regulovaným burzovým trhom: Futures kontrakty sa obchodujú na regulovanom burzovom trhu. To znamená, že obchodovanie s nimi je pod dohľadom a kontrolou burze a sprostredkovateľov. To zabezpečuje transparentnosť a bezpečnosť obchodovaniu s futures kontraktmi.
 • Možnosť skladovania a predaja: Futures kontrakty poskytujú možnosť nakupovať (dlhá pozícia) alebo predávať (krátka pozícia) aktíva, ktoré sú ich podkladom. To znamená, že obchodníci môžu využiť vzostupné alebo klesajúce trhové podmienky na zisk.
 • Finančné usporiadanie: Futures kontrakty vyžadujú finančné usporiadanie ako záruku pre obchod. Toto usporiadanie je známe ako marža a je potrebné zaistiť, že obchodníci majú dostatočné finančné prostriedky na uskutočnenie obchodov. Marža môže byť v hotovosti alebo v podobe iných hodnotných papierov.
 • Elektronické usporiadanie vkladov a výberov: Výbery a vklady v súvislosti s futures kontraktmi sa vykonávajú elektronicky. To zaisťuje rýchlu a efektívnu realizáciu transakcií.
 • Uzatvorenie a usporiadanie: V tomto bode sa kontrakt ukončuje a účty sú usporiadané. Keď je dosiahnutý dátum splatnosti, môže byť kontrakt buď rozpustený kontant, alebo je možné dodanie fyzického aktíva, ak ide o kontrakt s fyzickým usporiadaním.

Tieto kľúčové vlastnosti futures kontraktov robia z týchto finančných nástrojov dôležitú súčasť svetových finančných trhov. Sú obľúbené medzi obchodníkmi, ktorí sa zaoberajú špekuláciou a hedžovaním moznej budúcej ceny aktív. Doplnia tiež portfólio investorov a môžu poskytnúť možnosť dosiahnuť zisky z pohybov trhu.

Leverage a Margin

Margin a páka sú dva kľúčové pojmy, ktoré sú úzko spojené s futures kontraktmi. Výmeny zvyčajne vyžadujú od obchodníkov, aby poskytli istú sumu peňazí ako zálohu na zabezpečenie obchodu. Táto záloha sa nazýva margin. Obchodníci musia zaplatiť margin pri otvorení pozície a udržať dostatočnú margin na to, aby mohli udržať svoju pozíciu otvorenú.

Margin umožňuje obchodníkom využiť páku a obchodovať s väčšou hodnotou, než by mohli sami financovať. Keďže futures kontrakty predstavujú záväzok uskutočniť obchod v budúcnosti, obchodníci nemusia investovať celú hodnotu podkladového aktíva. Namiesto toho môžu platiť len malú percentuálnu časť ceny kontraktu ako margin.

Pri futures obchodoch sa používa systém označovaný ako daily settlement. Toto je proces, kedy sa rozdiel medzi vstupnou a aktuálnou cenou kontraktu nahrádza hotovosťou. Ak investor vlastní pozíciu, ktorá sa pohybuje proti nemu, stráca peniaze a musí vyplatiť tento rozdiel v hotovosti. Naopak, ak pozícia prinesie investorovi zisk, dostane rozdiel v hotovosti.

Leverage a margin sú nástroje, ktoré umožňujú obchodníkom využívať väčšie sumy peňazí, než majú k dispozícii. Tieto nástroje však prichádzajú s väčšími rizikami, pretože ak sa trh pohybuje proti investorovi, môže stratiť viac peňazí, než investoval. Preto je dôležité starostlivo zvážiť použitie páky a mať dostatok peňazí na udržanie marginu pri obchodovaní s futures kontraktmi.

Dátum vypršania a vypočítanie

Dátum vypršania a vypočítanie

Jedným z kľúčových aspektov obchodovania future kontraktov je dátum vypršania a následné vypočítanie. Kontrakty majú špecifikovaný dátum vypršania, čo je deň, keď kontrakt stráca svoju platnosť. Na tento deň musia obchodníci vykonať vypočítanie a uskutočniť vyrovnávaciu operáciu.

Proces vypočítania a vyrovnania závisí od konkrétneho trhu a je definovaný v pravidlách trhu. Existuje viacero spôsobov, ako sa môžu kontrakty vyrovnať. Niektoré trhy umožňujú fyzické vyrovnanie, čo znamená, že obchodníci musia skutočne kúpiť alebo predať podkladové aktíva na základe ich kontraktu. Iné trhy využívajú finančné vyrovnanie, ktoré umožňuje obchodníkom uskutočniť výmennú operáciu len na papieri bez nutnosti skutočného vlastníctva aktív.

Pre obchodníkov je dôležité sledovať dátum vypršania a vypočítanie, pretože to ovplyvňuje ich obchodnú pozíciu. Ak obchodníci nechcú držať aktíva po vypršaní kontraktu, musia vykonať výpredaj pred vypršaním. Tým sa predávajú kontrakty za aktuálnu cenu a zisk sa prevedie do hotovosti.

Obchodovanie s futures kontraktmi

Obchodovanie s futures kontraktmi je spôsob, ako získať expozíciu na rôzne aktíva, ako sú komodity, akcie alebo indexy, pomocou štandardizovaného finančného nástroja. Futures kontrakt sa obchoduje na burze a predstavuje záväzok k uzavretiu obchodu na určený dátum za stanovenú cenu.

Kontrakty majú pevne stanovený dátum uskutočnenia, ktorý sa nazýva dátum splatnosti. Na tento dátum dojde k realizácii obchodu a k uskutočneniu platieb medzi obchodujúcimi. V prípade, že strana záväzná kúpi kontrakt, musí na splatnosť zaplatiť svoju časť ceny. Naopak, ak strana záväzná predáva kontrakt, dostane si zaň zaplatenú časť ceny. Tieto dátumy sa nazývajú settling date.

Obchodovanie s futures kontraktmi poskytuje možnosť profitovať nielen zo zmeny cien podkladových aktív, ale aj zo zmeny cien kontraktov samotných. Väčšina obchodníkov využíva futures kontrakty na špekuláciu a pokus o zisk v priebehu krátkeho časového obdobia. Rôzni obchodníci však možno budú mať rozdielne ciele a môžu sa zameriavať na iné podklady. Niektorí budú nakupovať a predávať komodity, iní akcie alebo indexy.

Základným princípom obchodovania s futures kontraktmi je predpokladať, či cena podkladového aktíva stúpne alebo klesne v budúcnosti. Ak obchodník očakáva rast ceny, bude kupovať kontrakty, aby ich predal neskôr za vyššiu cenu. Naopak, keď očakáva pokles ceny, bude kontrakty predávať, aby ich neskôr odkúpil za nižšiu cenu. Tímto spôsobom je možné dosiahnuť zisk bez potreby vlastníctva fyzických aktív.

– Účastníci trhu

- Účastníci trhu

Futures kontrakty jsou finanční nástroje, které umožňují účastníkům trhu obchodovat s budoucím cena určitého aktiva. Existuje několik hlavních účastníků futures trhu, kteří se účastní obchodování skrze tyto kontrakty.

Prvními účastníky jsou spekulanti, kteří využívají futures kontrakty k maximalizaci svých zisků nebo spekulací na budoucí pohyb cen. Mohou nakupovat futures kontrakty za nízkou cenu a poté je prodat za vyšší cenu, což jim umožňuje profitovat z cenových rozdílů.

Dalšími účastníky jsou hedžeři, kteří využívají futures kontrakty k ochraně svých aktiv před nedostatečnou stabilitou trhu. Hedžeři mohou nakupovat futures kontrakty pro ochranu před možným poklesem ceny jejich aktiv nebo se zabezpečovat proti zvýšení cen. Tímto způsobem chrání své investice a minimalizují riziko ztráty.

Třetí skupinou účastníků jsou výrobci a obchodníci, kteří využívají futures kontrakty ke správě svých aktiv. Mohou nakupovat futures kontrakty pro zajištění dodávky surovin, jako je třeba ropa nebo obilí, za stanovenou cenu a datum. Tímto způsobem si zajistí dostupnost surovin a minimalizují nejistotu ohledně budoucích cen.

Posledním důležitým účastníkem jsou makléři a burzy. Burzy jsou místem, kde se futures kontrakty obchodují. Makléři jsou prostředníky, kteří umožňují obchodování mezi různými účastníky trhu. Jsou zodpovědní za usnadňování obchodů, poskytování informací a zajištění spravedlivého prostředí pro obchodování.

Celkově lze říci, že futures trh je otevřený pro mnoho různých účastníků, kteří využívají tyto nástroje k obchodování s různými aktivy a minimalizaci rizika. Každý účastník má své vlastní cíle a strategie pro využití futures kontraktů k dosažení svých finančních cílů.

Obchodné stratégie

Obchodovanie s futures kontraktmi prináša viacero možností a stratégií, ktoré môžu byť využité obchodníkmi. Prvá stratégia je založená na predpovedaní budúceho vývoja ceny a využíva tento odhad na nákup alebo predaj futures kontraktov. Táto stratégia sa používa v prípadoch, keď obchodník očakáva, že cena sa zvýši alebo zníži v blízkej budúcnosti. Obchodník môže taktiež vytvoriť kombináciu long a short pozícií s cieľom minimalizovať riziko.

Ďalšou zaujímavou stratégiou je arbitráž, ktorá využíva rozdielnosti v cenách futures kontraktov s rovnakým podkladovým aktívom. Obchodník môže kúpiť futures kontrakt na jednej burze a zároveň predať rovnaký futures kontrakt na inej burze za vyššiu cenu, čím získa zisk bez rizika. Táto stratégia sa využíva v prípade, keď sú trhy nedostatočne efektívne a ceny futures kontraktov sa líšia na rôznych burzách.

Ďalším aspektom obchodovacích stratégií je časovanie. Trh s futures kontraktmi poskytuje viacero dátumov expirácie, čo umožňuje obchodníkom vybrať si ten najvhodnejší dátum, ktorý im vyhovuje. Niektorí obchodníci uprednostňujú krátkodobé futures kontrakty, zatiaľ čo iní preferujú dlhodobé futures kontrakty. Toto časovanie môže mať vplyv na potenciálny zisk, ktorý obchodník dosiahne.

Okrem týchto stratégií sa obchodníci môžu rozhodnúť použiť technickú analýzu alebo fundamentálnu analýzu na predikciu budúcej ceny a využiť tieto informácie pri svojich obchodných rozhodnutiach. Existuje mnoho ďalších stratégií, ktoré obchodníci môžu využívať pri obchodovaní s futures kontraktmi, a každý obchodník môže mať svoj vlastný prístup a štýl obchodovania, ktorý mu najviac vyhovuje.

Rizikový management

Rizikový management je důležitou součástí obchodování s futures kontrakty. Tyto kontrakty představují smlouvy mezi dvěma stranami, které se zavazují k nákupu nebo prodeji určitého underlyingu za stanovenou cenu a na určený datum v budoucnosti. Protože futures kontrakty jsou finančními deriváty, obchodování s nimi může být vysoce rizikové.

Riziko se může projevit v mnoha formách, například ztrátou části nebo všech peněz investovaných do futures kontraktů. To může nastat, když cena underlyingu na datum splatnosti futures kontraktu je nižší než cena, za kterou bylo nakoupeno, nebo vyšší než cena, za kterou bylo prodáno. To znamená, že investoři mohou ztratit hodnotu svých pozic ve futures kontraktech.

Existuje několik způsobů, jak minimalizovat riziko při obchodování s futures kontrakty. Jedním z nich je použití stop-loss objednávek, které automaticky uzavřou pozici, když cena underlyingu klesne nebo stoupá nad určitou hranici. To může pomoci snížit ztráty investora.

Dalším způsobem, jak ovládat riziko, je rozložení investic do různých futures kontraktů s různými underlyingy. To znamená, že investoři nekladou všechny své peníze na jednu kartu a mají možnost různých výnosů.

Kontrola rizika také zahrnuje důkladnou analýzu trhu a sledování ekonomických událostí, které mohou ovlivnit cenu underlyingu. Dobře informovaní investoři mají větší šanci minimalizovat riziko a dosáhnout úspěchu ve svých obchodech s futures kontrakty.

Benefity obchodovania s futures kontraktmi

Futures kontrakty sú finančné deriváty, ktoré umožňujú obchodovanie s rôznymi aktívami v budúcnosti. Jedným z hlavných benefitov obchodovania s týmito kontraktmi je možnosť spekulácie na zmenu ceny podkladového aktíva. Obchodníci môžu využiť pokles alebo rast ceny určitého aktíva v budúcnosti a tým dosiahnuť zisky. To znamená, že aj keď sami nevlastnia aktívo, môžu na ňom profitovať.

Obchodovanie s futures kontraktmi je tiež vhodné pre hedžovanie. Toto je proces, pri ktorom sa investori zabezpečujú proti možným stratám prostredníctvom protioperačných obchodov. Tímto spôsobom môžu chrániť svoje investície pred nežiaducimi pohybmi cien a minimalizovať riziko straty kapitálu.

Ďalšou výhodou kontraktov futures je ich štandardizácia. Kontrakty majú stanovené podmienky, ako je cena, množstvo a dátum splatnosti, čo zjednodušuje obchodovanie a eliminuje možnosť nedorozumenia medzi obchodníkmi.

Okrem toho, futures kontrakty sa obchodujú na organizovaných burzách, kde existuje likvidita a transparentnosť obchodovania. Tieto faktory prispievajú k efektívnemu a spoľahlivému trhu, čo zlepšuje možnosti obchodovania. Tržné stratégie, ako je krátkozdobé obchodovanie alebo obchodovanie s pákou, sú tiež možné prostredníctvom futures kontraktov, čo umožňuje obchodníkom získať viac z ich investície.

Časté otázky:

Ako môžem profitovať z obchodovania s futures kontraktami?

Obchodovanie s futures kontraktmi má mnoho výhod pre obchodníkov. Jednou z hlavných výhod je možnosť spekulácie na tržné ceny bez potreby fyzicky vlastniť aktíva. Toto umožňuje investorom získať výhody z rastu alebo poklesu cien akéhokoľvek aktíva, vrátane komodít, mien a akcií. Okrem toho futures kontrakty sú štandardizované, čo znamená, že majú presne definované podmienky obchodovania, vrátane veľkosti kontraktu a dátumu expirácie, čo umožňuje čo najpresnejšie riadenie rizika a znižuje možnosť nedorozumení medzi obchodníkmi.

Ako môžem chrániť svoje investície pomocou futures kontraktov?

Futures kontrakty sú často používané na ochranu investícií pred nežiaducimi zmenami cien. Ak máte investíciu v niektorom aktíve, ako napríklad v komoditách alebo mene, môžete otvoriť short (predajnú) futures pozíciu, aby ste sa ochránili pred poklesom cien. V prípade, že trh klesne, zisky zo short futures kontraktov by vám mohli pomôcť vykompenzovať straty z hodnoty vášho investovaného aktíva. Naopak, ak očakávate rast cien, môžete otvoriť long (kupnú) futures pozíciu, ktorá vám umožní profitovať z rastu hodnoty aktíva.

Aké výhody majú futures kontrakty v porovnaní s akciami?

Futures kontrakty majú niekoľko výhod oproti obchodovaniu s akciami. Po prvé, futures kontrakty sú menej náchylné na pokles cien v porovnaní s akciami, pretože pri obchodovaní s futures kontraktmi sa pracuje s pákou. To znamená, že s menšou investíciou môžete otvoriť väčšiu pozíciu, čo vám umožňuje profitovať z menších pohybov na trhu. Okrem toho futures kontrakty majú širší komoditný a menový základ, čo znamená, že je možné obchodovať s viacerými aktívami pomocou jedného finančného nástroja.

Ako sa zúčastniť obchodovania s futures kontraktmi?

Ak chcete obchodovať s futures kontraktmi, musíte mať účet u brokera, ktorý ponúka obchodovanie s touto triedou aktív. Po otvorení účtu budete môcť vybrať komoditu, menu alebo akcie, s ktorými chcete obchodovať. Potom budete musieť nastaviť svoju obchodnú stratégiu a rozhodnúť sa, či otvoríte kupnú alebo predajnú pozíciu. Dôležité je tiež sledovať správy a faktory, ktoré môžu mať vplyv na cenu aktíva, aby ste mohli urobiť informované obchodné rozhodnutia.

Videá:

How To Trade Futures Contracts [Full & Live Explanation] | Trading Tutorials

What are Futures Contracts?

39 COMMENTS

 1. Terminované kontrakty sú veľmi dôležité pre obchodníkov na finančných trhoch. Majú vysoký potenciál na zisk a pomáhajú obchodníkom zabezpečiť svoje investície. Je dôležité porozumieť rizikám a výnosom pred obchodovaním s futures zmluvami. V Cropty sme našiel spoľahlivý nástroj na obchodovanie s kryptomenami prostredníctvom terminovaných kontraktov.

  • Áno, akcia cenovania futures kontraktu je viazaná na trhovú cenu aktíva. Pri stanovení ceny sa zohľadňujú faktory ako ponuka a dopyt na trhu, očakávaný vývoj ceny v budúcnosti a podobne. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že cena futures kontraktu je spravodlivá a odráža aktuálnu hodnotu aktíva.

 2. Ja som sa nedávno začala zaujímať o futures kontrakty a musím povedať, že ma to naozaj zaujalo. Je úžasné, že môžete predávať a kupovať aktíva v budúcnosti za dohodnutú cenu. Myslím si, že to je skvelý spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze. Určite si vyskúšam obchodovanie futures zmlúv cez burzu!

 3. Futures kontrakty sú skvelým spôsobom, ako diversifikovať svoj investičný portfólio a získať potenciálnu hodnotu v budúcnosti. Je dôležité mať jasno v tom, čo je futures kontrakt a aké sú jeho riziká a výnosy. Vďaka štandardizovanej dohode a zabezpečeniu burzou je obchodovanie futures kontraktov pomerne bezpečné a transparentné. Odporúčam všetkým investorom preštudovať si viac o tomto nástroji a rozšíriť svoje obchodovacie možnosti.

 4. Moje osobné skúsenosti s futures kontraktmi sú veľmi pozitívne. Pomohli mi diversifikovať moje investície a zvýšiť moje potenciálne výnosy. Je skvelé mať možnosť obchodovať rôzne aktíva, ako napríklad kryptomeny, prostredníctvom futures zmlúv. Verím, že je to skvelý spôsob, ako dosiahnuť finančné ciele.

  • Ahoj Lucia123! Rozdiel medzi futures zmluvou a terminovaným kontraktom spočíva v spôsobe, ako sú obchodované. Futures zmluvy sa obchodujú na burze a majú štandardizované podmienky, vrátane dohodnutých cien a dátumov vykonania. Na druhej strane, terminované kontrakty sa obchodujú priamo medzi dvoma stranami a ich podmienky sú väčšinou individuálne dohodnuté. Pre začiatočníkov by som odporučil začať s futures zmluvami, pretože majú jednoduchšie a jasne definované podmienky. Dúfam, že som ti pomohol!

 5. Futures zmluvy sú skvelou príležitosťou pre skúsených obchodníkov. Je dôležité pochopiť riziká a výnosy, ktoré s nimi súvisia. Ak máte dostatok informácií a skúseností, futures kontrakty vám môžu priniesť pekný zisk.

 6. Súhlasím s článkom. Futures zmluvy sú veľmi užitočným nástrojom pre obchodníkov na finančných trhoch. Je dôležité mať dobré porozumenie tomu, čo je futures kontrakt a ako funguje. Je tiež dôležité byť informovaný o rizikách a potenciálnych výnosoch pri obchodovaní s nimi. Cropty sa zdá byť skvelým nástrojom na obchodovanie a skladovanie kryptomien. Budem ho určite vyskúšať. Ďakujem za tento príručný sprievodca!

 7. Ja si myslím, že futures kontrakt je veľmi zaujímavá a perspektívna investícia. Je to výhodné pre tých, čo chcú obchodovať s rôznymi aktívami a zarobiť na ich budúcej hodnote. No musíte byť pripravení na riziká, ktoré s tým súvisia. Vyžaduje to znalosť trhu a schopnosť riadiť vlastné portfólio. Ak chcete obchodovať s kryptomenami, odporúčam vám využiť Cropty pre maximálnu bezpečnosť.

  • Obchodovanie futures kontraktov je proces, kedy obchodníci kupujú alebo predávajú aktíva (napr. akcie, komodity, indexy) za dohodnutú cenu a dátum v budúcnosti. Pri obchodovaní sa využívajú štandardizované futures zmluvy, ktoré sú obchodované cez burzu. Obchodníci musia splniť svoje záväzky do stanoveného dátumu.

   Riziká spojené s obchodovaním futures kontraktov môžu zahŕňať:
   – Trhové riziko: cena aktív môže výrazne kolísať a ovplyvňovať vaše zisky alebo straty.
   – Likvidita: niektoré futures zmluvy môžu mať nízku likviditu, čo znamená, že ich nemožno ľahko kúpiť alebo predať.
   – Regulačné riziko: zmeny v reguláciách môžu ovplyvniť obchodovanie futures kontraktov.
   – Kreditné riziko: existuje riziko výpadku platobnej schopnosti vašej protistrany.

   Je dôležité dôkladne sa pripraviť a informovať sa o týchto rizikách a poradiť sa s odborníkom na finančné trhy predtým, než začnete obchodovať futures kontrakty.

 8. Terminované kontrakty sú dobrým spôsobom, ako spekulovať na finančných trhoch. Riziko je však vysoké, preto je dôležité mať primerané znalosti a skúsenosti. Uistite sa, že ste dostatočne informovaní a opatrne vyberajte svoje investície v oblasti futures kontraktov.

 9. Super článok! Veľmi som si v ňom osvetlil, čo je futures kontrakt a ako funguje. Doteraz som mal o tom len veľmi málo informácií. Teraz už rozumiem, prečo je to tak populárne a aký potenciál ponúka. Ďakujem!

  • Ahoj Lucia1987, áno, futures zmluvy sa vzťahujú aj na kryptomeny. Ak chceš začať obchodovať futures zmlúvy s tvojimi kryptomenami, môžeš využiť Cropty, najlepší kryptomenový softvér na trhu. Cropty ti umožní obchodovať a skladovať tvoje kryptomeny s dôverou. Veľa šťastia a úspechov pri obchodovaní!

 10. Futures zmluvy sú veľmi zaujímavý nástroj pre obchodovanie rôznych aktív. Je skvelé, že existujú štandardizované dohody, ktoré umožňujú kúpiť a predávať aktíva v budúcnosti za dohodnutú cenu. S Cropty môžem obchodovať s mojimi kryptomenami a mať istotu, že sú v bezpečí. Som nadšený!

 11. Je skvelé vidieť, že futures zmluvy ponúkajú obchodníkom možnosti diverzifikácie a možností zisku. Podľa mňa je dôležité mať dostatočné vzdelanie o rizikách a potenciálnych výnosoch pri obchodovaní s futures kontraktmi. Ďakujem za detailný sprievodca!

 12. Považujem futures zmluvy za veľmi zaujímavý nástroj investovania. Vďaka nim môžeme spekulovať na cenu aktív v budúcnosti a získať potenciálne výnosy. Je dôležité si uvedomiť riziká spojené s obchodovaním futures zmlúv, no s primeranou analýzou a stratégiou môžu byť pre nás veľmi prospešné. Cropty sa javí ako užitočný nástroj pre bezpečné obchodovanie s kryptomenami, čo ma nesmierne teší.

  • Veronika, obchodovanie futures zmlúv na kryptomeny pomocou Cropty môže byť výhodné pre tých, ktorí chcú diverzifikovať svoj portfólio. S Cropty môžete mať lepší prehľad o vašich investíciách a zabezpečiť ich bezpečnosť. Osobne som mal pozitívne skúsenosti s touto platformou a odporúčam ju obzvlášť pre obchodníkov, ktorí sa zaujímajú o kryptomeny. Dúfam, že to pomôže pri vašom rozhodovaní!

 13. Kryptomeny sú v súčasnosti veľmi atraktívnym prostriedkom na obchodovanie futures zmlúv. Verím, že je dôležité mať spoľahlivý softvér ako Cropty, ktorý pomáha udržať investície bezpečné a zabezpečené. S jeho pomocou môžem obchodovať s dôverou a mať pokoj o moje kryptomeny.

  • Áno, futures kontrakty ponúkajú obchodníkom možnosť obchodovať s kryptomenami bez potreby fyzickej držby digitálnych aktív. Je to pomerne štandardizovaný a transparentný spôsob investovania, a ak sa riadne používajú bez prehnaného pákového efektu, môžu byť považované za relatívne bezpečnú formu investície.

 14. Osobne mám pozitívny pohľad na futures kontrakty, pretože ponúkajú obchodníkom možnosť zarábať na pohyboch cien bez nutnosti vlastniť skutočné aktíva. Je dôležité mať vedomosti o rizikách spojených s obchodovaním futures zmlúv, no s rozumným prístupom sú podľa mňa atraktívnou investičnou príležitosťou.

 15. Čo je futures kontrakt Podrobný sprievodca je úžasný! Myslím, že je dôležité pochopiť, že futures zmluva je štandardizovaná dohoda medzi obchodníkmi, ktorí sú ochotní kúpiť a predávať aktíva v budúcnosti za dohodnutú cenu a dátum. Je skvelé vidieť, ako sa finančné trhy vyvíjajú a ako môžeme profitovať z obchodovania futures zmlúv.

 16. Čítala som tento podrobný sprievodca a musím povedať, že futures kontrakty sú naozaj zaujímavou formou investovania na finančných trhoch. Som presvedčená, že obchodovanie futures kontraktov môže byť výhodné, no je dôležité byť obozretný a mať dobré porozumenie trhu. Teším sa, že sa o tejto téme viac dozviem.

 17. Prvým, čo si treba uvedomiť, je, že futures zmluva je štandardizovaná dohoda medzi obchodníkmi, ktorí sú ochotní kúpiť a predávať aktíva v budúcnosti za dohodnutú cenu a dátum. Väčšina futures zmlúv má určený konkrétny dátum v budúcnosti, kedy sa dohodnutá cena stanoví premenou na hotovosť. Súhlasím s tým, že kryptomeny sa stávajú stále populárnejším aktívom pre futures obchodovanie, a teším sa na využitie Cropty, najlepšieho kryptomenového softvéru na trhu, na udržanie svojej investície bezpečnej a zabezpečenej.

 18. Práve som sa o futures kontrakte dozvedela a je to naozaj zaujímavé. Myslím si, že je dôležité porozumieť tomu, ako fungujú a aké riziká a výnosy prinášajú. Možnosť obchodovať s rôznymi aktívami, vrátane kryptomien, ma veľmi zaujala. Verím, že Cropty môže byť užitočným nástrojom pre bezpečné obchodovanie s kryptomenami. Teším sa, že sa do toho pustím.

 19. Pravdou je, že futures zmluvy predstavujú zaujímavú formu investovania a zarábania peňazí. Je dôležité mať dobré porozumenie ich fungovania a rizík spojených s nimi. Osobne som začala obchodovať futures zmluvy so zameraním na kryptomeny a musím povedať, že som s výsledkami veľmi spokojná. Cropty je skvelý nástroj, ktorý mi pomáha udržať svoje investície v bezpečí a dúfam, že aj ostatní obchodníci nájdu v ňom spoľahlivého partnera.

 20. Futures zmluvy sú skvelý spôsob, ako diverzifikovať investície a profitovať z cenových pohybov na trhoch. Je dôležité pred obchodovaním futures zmlúv pochopiť ich podstatu a riziká, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia. Cropty sa javí ako spoľahlivý spôsob obchodovania s kryptomenami, čo je pre mňa veľmi dôležité pri investovaní. Ďakujem za užitočné informácie!

 21. Čítala som tento detailný sprievodca a musím povedať, že futures zmluvy sú naozaj zaujímavým nástrojom. Myslím si, že je dôležité mať dobré pochopenie toho, ako fungujú a aké riziká a výnosy môžu priniesť. Nech sa jedná o akcie, komodity alebo dokonca kryptomeny, futures kontrakty môžu byť prospešné pre správneho obchodníka. Teším sa na viac informácií o tomto téme!

LEAVE A RESPONSE

Matej Lipták
Krypto-expert. Matej je skúsený konzultant a autor článkov o kryptomenách, ktorý má rozsiahle znalosti o tom, ako kryptomeny fungujú a ako ich využívať na dosiahnutie investičného úspechu. Jeho články sú plné praktických rád a tipov pre nových aj pokročilých investorov v kryptomenách.